ตัววิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ blog ของครูองอาจ ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมมาเยือนได้ทุกที่ ทุกเวลา นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(2000-1521) สามารถเข้ามาศึกษา e-learning online วิชานี้ และตรวจสอบเฉลยแบบฝึกทักษะได้จาก blog นี้

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สาส์นจากครูองอาจ
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   "การเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา
เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม"

            จากการที่ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ได้มุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม   เพื่อพัฒนาเยาวชนในระบบการศึกษาให้ออกไปรับใช้สังคม และดำรงตน ได้อย่างเก่ง ดี และ มีความสุข   ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ข้อสรุป “คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ” ที่ควรเร่งรัดปลูกฝังและเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ตามเหตุการณ์และปัญหาของท้องถิ่นตน คือ

       ขยัน     ประหยัด     ซื่อสัตย์      มีวินัย      
        สุภาพ    สะอาด       สามัคคี      มีน้ำใจ     


             วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ จนถึงปัจจุบัน 
 มีปรัชญาวิทยาลัยฯ นับแต่อดีตสู่ปัจจุบันคือ  “ มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำวิชา  พัฒนาฝีมือ” นับได้ว่าสถานศึกษาของเราจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมและคุณธรรมนำวิชาชีพ สอดคล้องกับยุคปัจจุบันได้อย่างไม่ล้าสมัย    
              ข้าพเจ้า   ได้เล็งเห็นความสำคัญในคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และน้อมนำคำสอน (คำพ่อสอน) ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานให้กับคณะบุคคลหรือสถาบันต่างๆ จึงได้จัดทำเป็นแผ่นป้ายนิเทศ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างเจตคติ อันเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การปรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   
              ในการนี้ข้าพเจ้า ได้ประสานงานกับสถาบันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับใช้สังคมในด้านการจัดกิจกรรมทางวรรณศิลป์ เพื่อธำรงรักษาสืบทอด และเผยแพร่ศิลปะทางภาษาของชาติไทย ดำเนินงานในรูปแบบมูลนิธิ  โดยสถาบันสุนทรภู่ได้ให้ความร่วมมือและมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ คือ นายชมพร เพชรอนันต์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประพันธ์บทร้อยกรองให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และได้จัดทำเป็นแผ่นป้ายนิเทศเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมตามบทร้อยกรอง ดังนี้

  บทร้อยกรองคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  
  ขยัน     ประหยัด     ซื่อสัตย์      มีวินัย  
  สุภาพ    สะอาด       สามัคคี      มีน้ำใจ  

   พวกเราชาวเทคนิคกาญจน์   
   ข อตั้งปณิธาน    ร่วมทำความดี   
    ขยัน หมั่นเพียร     เรียนรู้หน้าที่    
   กอปรกิจพึงมี     ไม่คิดเกียจคร้าน  
    ประหยัด พอเพียง   เลี้ยงชีพยืนนาน   
  สร้างหลักปักฐาน  การงานมั่นคง  
    ซื่อสัตย์ เป็นนิตย์     สุจริตดำรง   
  คุณธรรมสูงส่ง      ตรงไปตรงมา  
    มีวินัย นำทาง     เสริมสร้างศรัทธา   
  ระเบียบงามตา     กิริยาตรึงใจ   
    สุภาพ อ่อนน้อม    เพียบพร้อมเป็นไทย  
  ยิ้มย่องผ่องใส     ไม่มีแง่งอน  
     สะอาด กายา       เสื้อผ้าอาภรณ์   
  ทุกขั้นทุกตอน    เกิดสง่าราศี  
    สามัคคี มีธรรม     เลิศล้ำปรานี   
   ผูกมิตรไมตรี     มิตรภาพเพิ่มพูน  
    มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ    ช่วยเหลือเกื้อกูล  
   สังคมสมบูรณ์    คุณธรรมนำตน …
   ยึดมั่นกตัญญู       รู้คุณของคน  
   มีเหตุมีผล        กตเวทิตา    
    ใฝ่หาความรู้      ชูสติปัญญา   
  เชี่ยวชาญวิชา     ศึกษาก้าวไกล  
    รักชาติศาสนา       ราชายิ่งใหญ่  
   รักความเป็นไทย    ตั้งใจสืบสาน   
    รักวงศ์พงศ์เผ่า  เราเทคนิคกาญจน์  
   ขอตั้งปณิธาน    ร่วมทำความดี              
                    บทร้อยกรองปรัชญาวิทยาลัย    
    ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   
   "มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำวิชา  พัฒนาฝีมือ"   

มีวินัยงาม รักความซื่อสัตย์  
  ระเบียบปฏิบัติ เคร่งครัดกติกา  
มีวินัยเด่น   กฎเกณฑ์กำหนด  
  ถูกต้องตามกฎ ช่วยลดปัญหา  
มีวินัยเยี่ยม ธรรมเนียมนิยม
  สร้างสรรค์สังคม อุดมปัญญา  

ใฝ่คุณธรรมพร้อม หล่อหลอมชีวา
  เปี่ยมจิตเมตตา กรุณาปรานี  
ใฝ่คุณธรรมหนุน   เพิ่มบุญกุศล
  สมเป็นยอดคน เลิศล้นความดี  
 ใฝ่คุณธรรมครบ  เคารพเชื่อครู
  ยึดมั่นกตัญญู กตเวที  

ล้ำวิชาชาญ ประสบการณ์มากมี
  ค้นคิดทฤษฎี หน้าที่ยิ่งใหญ่  
ล้ำวิชาช่าง อย่างผู้ชำนาญ
  รอบรู้หลักการ  พื้นฐานช่างไทย  
ล้ำวิชาชีพ ดุจประทีปนำทาง
  เพื่อเป็นแบบอย่าง  แก่คนรุ่นใหม่  

พัฒนาฝีมือ เลื่องชื่อลือชัย
  ทุกทิศทั่วไทย   เชื่อในผลงาน  
พัฒนาฝีมือ   เป็นสื่อหนุนนำ  
  สร้างนวัตกรรม   ล้ำมาตรฐาน  
พัฒนาฝีมือ เชื่อถือพันผูก
     บอกได้ทายถูก ลูกเทคนิคกาญจน์    
  บทร้อยกรองความรู้คู่คุณธรรม  
รู้หน้าที่มีศรัทธาต่อหน้าที่ รู้ทำดีมีใจใฝ่กุศล  
  รู้พอเพียงพอใช้ไม่อับจน รู้เหตุผลรู้จักรักรู้จักคิด  
  รู้พากเพียรเรียนรู้อยู่เพื่อสร้าง รู้เหินห่างสุรายาเสพติด  
  รู้เกื้อหนุนคุณธรรมนำชีวิต รู้ในสิทธิ์ในศักดิ์รู้หลักการ  
  รู้เร่งรัดพัฒนางานอาชีพ รู้เร่งรีบแก้ปัญหาอย่าฟุ้งซ่าน  
  รู้หลบภัยให้พ้นเหล่าคนพาล รู้บริหารเวลาอย่าผิดนัด  
รู้ทันโลกรู้ทันคนรู้ค้นคว้า รู้รักษาความซื่อถือความสัตย์  
  รู้ก้าวหน้ากว้างไกลวิสัยทัศน์ รู้ประหยัดรู้รักสามัคคี  
  รู้ยึดมั่นกตัญญูต่อผู้ใหญ่ รู้รักความเป็นไทยในศักดิ์ศรี  
  รู้เมตตากรุณารู้ปรานี รู้วิถีแห่งประชาธิปไตย  
คือพันธะปฏิญญาอันกล้าหาญ คือวิญญาณคือความดีที่ยิ่งใหญ่  
  คือความรักคือความหมายคือสายใย คือหัวใจของเด็กเทคนิคกาญจน์  

คำพ่อสอน พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
  พระราชทานให้กับคณะบุคคลหรือสถาบันต่างๆ  
                         
พวกเราชาวเทคนิคกาญจน์ รักในหลวง
       ดังนั้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้ามารับการศึกษาเล่าเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี     ผ่านการหล่อหลอม  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี   ผ่านการเรียนรู้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต จากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าคณะครู   และจากค่านิยมที่ดีงามของสถาบัน  จะทำให้นักเรียน นักศึกษาของเราเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม      มีคุณธรรมนำตน มีคุณธรรมนำวิชาชีพ  อันจะนำพาให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------